Automatic fruit recognition using computer vision

Bsc Thesis, (Mentor: Matej Kristan), Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 2013
Osrednja tema diplomske naloge je bila analiza primernosti razlicnih algoritmov racunalniskega vida za problem razpoznavanja sadja. Sadje nudi zahtevno domeno za razpoznavanje zaradi svoje raznovrstnosti med sadezi istega razreda, podobnosti sadezev razlicnih razredov in samega stevila razlicnih sadezev. Za uspesno razpoznavanje sadja je bilo potrebno slike opisati z dobrim atributnim zapisom. Informacije o barvi, teksturi, velikosti in obliki sadezev so bile zajete s pomocjo uveljavljenih opisnikov. Klasi kacija slik na podlagi atributnega zapisa pridobljenega s pomocjo teh opisnikov je potekala z ze uveljavljenimi klasi kacijskimi metodami s podrocja strojnega ucenja. Za uspesnost klasi kacijskih metod je bilo potrebno pridobiti veliko in dobro zbirko slik sadja. Ker taksna javno dostopna zbirka slik sadja ne obstoja, jo je bilo potrebno zajeti. Na podlagi analize rezultatov v diplomskem delu je bil zgrajen priporocilni sistem za razpoznavanje sadja, ki je na zahtevni zajeti zbirki slik dosegel kar 85% uspesnost.

Embedding

<a href="http://prints.vicos.si/publications/300">Automatic fruit recognition using computer vision</a>